Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door de LaRoo Burgers gevestigd te Rijnsburg, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt en/of koopt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door LaRoo Burgers, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door LaRoo Burgers komt een overeenkomst tot stand.

2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van LaRoo Burgers.

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van LaRoo Burgers ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Levering van diepvriesproducten geschiedt in de regel op de door LaRoo Burgers aan de klant doorgegeven leverdagen.

3.2 Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is LaRoo Burgers gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.

3.3 Goederen gelden als geleverd, zodra LaRoo Burgers de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, bij LaRoo Burgers of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

3.4 Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat LaRoo Burgers het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.

3.5 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door LaRoo Burgers steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

3.6 Indien een koper een order annuleert is hij gehouden tot betaling van alle door LaRoo Burgers gemaakte onkosten en eventuele winstderving.

4 Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De prijzen zijn op basis van de door LaRoo Burgers gehanteerde minimum hoeveelheden.

4.2 De in de aanbiedingen van LaRoo Burgers weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is LaRoo Burgers gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

5. Betaling

5.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op LaRoo Burgers te verrekenen met de door LaRoo Burgers in rekening gebrachte bedragen.

5.2 LaRoo Burgers heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

5.3 Betaling geschiedt door contante betaling, storting of overmaking op een door LaRoo Burgers aangewezen bankrekening. LaRoo Burgers heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is LaRoo Burgers bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor LaRoo Burgers voortvloeiende schade.

5.4 LaRoo Burgers is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan LaRoo Burgers verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.5 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan LaRoo Burgers vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

5.6 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan LaRoo Burgers verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of LaRoo Burgers buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van LaRoo Burgers om schadevergoeding te vorderen.

5.7 Onverminderd de overige rechten van LaRoo Burgers uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens LaRoo Burgers gehouden om de incassokosten te vergoeden die LaRoo Burgers heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

5.8 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

6. Garantie

6.1 Mits door koper zorgvuldig behandeld, garandeert LaRoo Burgers de kwaliteit van door haar geleverde producten tot en met de eerste dag na de dag van levering. Koper is verplicht de geleverde diepvriesproducten onverwijld in een daartoe bestemde en goed functionerende vriesruimte te plaatsen.

6.2 Daar waar het verpakte producten betreft, dienen aanspraken op garantie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op die uiterste gebruiksdatum te worden ingediend en bij verpakte en onverpakte producten, waarop geen uiterste gebruiksdatum is vermeld, binnen twee dagen na de dag van levering.

6.3 De garantie vervalt indien de producten reeds zijn verwerkt, dan wel in geval van onzorgvuldige of ondeskundige behandeling en/of opslag van de producten, als ook in geval van overschrijding van de in lid 6.2 genoemde termijn.

6.4 Indien door koper ten genoegen van LaRoo Burgers is aangetoond dat de geleverde producten gedurende voormelde termijnen niet de juiste kwaliteit hadden, is LaRoo Burgers –te zijner keuzeverplicht tot het leveren van vervangende producten dan wel tot creditering van ten hoogste de factuurwaarde van de verkoopprijs. Elke verdergaande garantie is uitgesloten.

7. Reclames

7.1 Koper dient de ontvangen producten bij aflevering –of zo spoedig mogelijk daarna- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient koper in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: – of de juiste producten zijn geleverd; – of de afgeleverde producten voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen. Reclames hieromtrent dienen binnen twee werkdagen na aflevering schriftelijk aan LaRoo Burgers kenbaar gemaakt te worden onder nauwkeurige opgave van de aard van de klachten.

7.2 Reclames betreffende de kwaliteit van de geleverde producten, dienen binnen vijf werkdagen na aflevering schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de klachten bij LaRoo Burgers te worden ingediend.

7.3 Het enkele feit dat LaRoo Burgers een reclame onderzoekt impliceert niet automatisch dat hij enige aansprakelijkheid ter zaken erkent.

7.4 Indien de klachten een deel van de geleverde producten betreffen, kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij, tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar te beschouwen is.

7.5 Koper zal de afgekeurde producten aan LaRoo Burgers retourneren of (laten) vernietigen na diens voorafgaande schriftelijke toestemming onder door LaRoo Burgers te bepalen voorwaarden. De kosten hiervan komen voor rekening van LaRoo Burgers.

7.6 Elke aanspraak op garantie uit hoofde van deze bepaling vervalt nadat koper het gekochte in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, dan wel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij koper aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest de reclame in een eerder stadium aan verkoper kenbaar te maken.

7.7 De reclametermijn op door LaRoo Burgers verzonden facturen bedraagt acht dagen. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is gereclameerd wordt deze geacht de onderliggende transactie met LaRoo Burgers correct weer te geven.

7.8 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

7.9 LaRoo Burgers is van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en te onderzoeken indien koper niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen jegens verkoper is nagekomen.

7.10 Reclames geven koper nimmer het recht om betaling op te schorten.

7.11 Buiten de bepalingen in dit artikel, heeft de klant per niet het recht de overeenkomst te ontbinden of ontbinding daarvan te vorderen.

8. Emballage

8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen blijven de voor de geleverde producten gebruikte kratten en dergelijke voor zover niet bestemd voor eenmalig gebruik, eigendom van LaRoo Burgers.

8.2. Koper mag het emballage- materiaal voor geen andere doeleinden gebruiken noch ten gebruike aan derden afstaan, noch verkopen of op andere wijze vervreemden. Koper is bij niet nakoming van deze bepaling voor alle voor verkoper ontstane schade aansprakelijk.

8.3. Het risico van verlies of beschadiging van het emballagemateriaal wordt door koper gedragen vanaf het moment van levering tot Pagina 4 het moment van retournering aan LaRoo Burgers. Indien LaRoo Burgers het emballagemateriaal niet in goede staat terug ontvangt is zei gerechtigd, zonder tussenkomst van de rechter, een door hem bindend en naar redelijkheid vast te stellen bedrag per eenheid emballagemateriaal aan schadevergoeding in rekening te brengen.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door LaRoo Burgers te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van LaRoo Burgers, zolang de klant enige vordering van LaRoo Burgers, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

9.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van LaRoo Burgers te bewaren.

9.3 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

9.4 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens LaRoo Burgers tekort schiet of LaRoo Burgers goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is LaRoo Burgers gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en LaRoo Burgers te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van LaRoo Burgers. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met LaRoo Burgers was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor LaRoo Burgers uit de terugneming voortvloeien.

10. Ontbinding en beëindiging

10.1. De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

10.2. In geval van verzuim van de klant is LaRoo Burgers gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan LaRoo Burgers verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

10.3. LaRoo Burgers is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. LaRoo Burgers zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11. Overmacht

11.1. LaRoo Burgers is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door LaRoo Burgers niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

11.2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij LaRoo Burgers als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van gebruiker.

11.3. Indien LaRoo Burgers bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Behoudens deze garantieverplichting is LaRoo Burgers nimmer voor enige schade, hoe ook genaamd, aansprakelijk. Andere of verdere aansprakelijkheid, inbegrepen die tot vergoeding van kosten, schade en interest wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende goederen of vanwege benadeling van bedrijfsbelangen en van bedrijfsschaden, hetzij direct, hetzij indirect, bij klant of derden veroorzaakt, wordt uitgesloten.

12.2. De klant is gehouden LaRoo Burgers te vrijwaren en schadeloos te stellen van alle aanspraken tot schadevergoeding, welke derde(n) ten laste van verkoper mochten geldend maken, indien schade of letsel van derde(n) is veroorzaakt door of bij gebruik van door LaRoo Burgers geleverde producten.

12.3. Aangeboden gewichten zijn circagewichtseenheden. Het circa gewicht zal te allen tijde het gemiddelde portiegewicht van een eenheid zijn. Aansprakelijkheid voor afwijkingen van het gewicht worden bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.

12.4. LaRoo Burgers is jegens klant nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ontstaan als gevolg van of in verband met door LaRoo Burgers geleverde goederen, indien klant zich tegen de betreffende schade heeft verzekerd dan wel had kunnen verzekeren.

13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

13.2. Op een met LaRoo Burgers gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.3. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

Download PDF-bestand